Altarboy Retreat News and Information

2 Total Articles < Previous 1 Next >

No documents found.

2 Total Articles < Previous 1 Next >

 Archives

2000-2014

 

 


Epistle Reading: Romans 10:1-10

Gospel Reading: Matthew 8:28-9:1

Eusebius, Bishop of Samosata; Zenon the Martyr & his servant Zenas of Philadelphia; Anastasios the Serbian

You are viewing the Old Calendar Readings. View the New Calendar